Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene Voorwaarden  Salon Craft.

Algemene Voorwaarden van V.O.F. Salon Craft  verder te noemen “Salon Craft”, gevestigd:  Onze Lieve Vrouweplein 27, 6211HE Maastricht, KVK-nummer: 146073630000

Artikel 1. Algemeen en definities

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Salon Craft gesloten overeenkomsten.
1.2 Salon Craft erkent geen algemene voorwaarden van de klant.
1.3 Salon Craft is een handelsonderneming en niet de producent van de door haar geleverde goederen.
1.4 De gebruiker van de algemene voorwaarden zal als “klant” worden aangeduid. 1.5 Een met Salon Craft gesloten overeenkomst wordt ook wel aangeduid als “bestelling”.
1.6 Indien enig onderdeel van de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt geldt het dichtst aangrenzende beding dat wel geldig is en blijven de overige bepalingen kracht.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden niet voor nabestellingen of latere overeenkomsten.
2.2. Alle prijzen zijn in Euro’s (€) en inclusief omzetbelasting (BTW) en gelden slechts voor de aangegane overeenkomst en niet voor latere overeenkomsten.
2.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod.
2.4 Indien niet binnen 8 dagen, schriftelijk of per e-mail, de juistheid van de inhoud van een bevestiging wordt betwist, is de klant hieraan gebonden.
2.5 Salon Craft is niet aan haar aanbieding of prijsstelling gebonden, indien sprake is van een kennelijke vergissing, verschrijving, druk- zet-, kleur- of programmeerfout in haar aanbieding, magazines, mailings of op de website.

Artikel 3. Levering

3.1 Indien op voorraad, worden bestellingen binnen 3 werkdagen verzonden. De verzendkosten komen voor rekening van de klant.
3.2 Ingeval de overeenkomst tot stand komt via de webshop of anderszins op afstand, vindt levering eerst plaats nadat de betaling door Salon Craft is ontvangen.
3.3 Levering vindt plaats op het bij Salon Craft bekende afleveradres van de klant en aan de natuurlijke persoon die aldaar woonachtig is. Deze persoon wordt geacht gevolmachtigd te zijn de bestelling in ontvangst te nemen en dient voor ontvangst van de producten te tekenen.
3.4 Salon Craft is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het niet tijdig doorgeven van een correct en volledig (aflever)adres.
3.5 Het rapport van de vervoerder ter zake de aflevering of de weigering van acceptatie, strekt tot volledig bewijs van (het aanbod tot) levering.
3.6 Indien het bestelde product niet meer te leveren is, of niet binnen de levertermijn te leveren is, stelt Salon Craft de klant daarvan in kennis en wordt de overeenkomst zonder nadere bevestiging geacht te zijn ontbonden, zonder dat de klant aanspraak op schadevergoeding kan maken.
3.7 Wanneer de bestelling zonder opgaaf van redenen van de zijde van Salon Craft niet binnen vijf dagen na ontvangst van de verzendbevestiging is afgeleverd, dient de klant Salon Craft onmiddellijk hiervan in kennis te stellen.

Artikel 4. Ontbinding

4.1 Salon Craft is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden onverminderd het recht op schadevergoeding, indien:
I) Salon Craft de woon- of verblijfplaats van de klant niet kan vaststellen, dan wel indien Salon Craft  gegronde twijfel heeft over de juistheid van de via internet verzonden (betaal)gegevens, danwel indien;
II) na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden bekend worden, die goede grond geven te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen of;

Artikel 5. Overmacht

5.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaronder op grond van de wet en jurisprudentie valt, alle omstandigheden, waarop Salon Craft  geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Salon Craft  en/of toeleveranciers, storingen in het internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
5.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Salon Craft  de verbintenis had moeten nakomen.
5.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Salon Craft  niet mogelijk is langer duurt dan twee weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
5.4 Indien Salon Craft  bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 6. Garantie

6.1 Salon Craft  biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant/producent van deze zaken.
6.2 Salon Craft  is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 Garantie geldt niet:
I) zolang de klant jegens Salon Craft  in gebreke is;
II) als de klant de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren of bewerken;
III) als de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Salon Craft  en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
IV) als de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
6.4 Een beroep op deze garantie is enkel geldig onder overlegging van het garantiebewijs en factuur.

Artikel 7. Gebreken en klachten

7.1 Ingeval van gebreken, klachten, ondeugdelijke of incomplete levering van zaken, is de klant gehouden de klacht c.q. gebrek binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk aan Salon Craft mede te delen op straffe van verval van het recht van de klant op reclamatie. Klachten, die later dan 7 dagen na aflevering worden gemeld, worden door Salon Craft niet in behandeling genomen.
7.2 Salon Craft beoordeelt de klacht en bericht de klant binnen 3 dagen.
7.3 Indien klachten van de klant door Salon Craft gegrond worden bevonden, zal Salon Craft naar keuze van de klant ofwel de geleverde zaken kosteloos vervangen, oftewel de koopprijs van de zaken terugbetalen, een en ander uiterlijk 30 dagen na retourzending en ontvangst door Salon Craft van de zaken, waaraan het gebrek of klacht kleeft.
7.4 Retourzending van zaken dient te geschieden in de originele verzendingsverpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend.
7.5 Indien de zaken zijn geopend, gebruikt, bezwaard of op enigerlei wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding van de klant.
7.6 Alle geopende/ gebruikte producten en alle producten waarvan de originele verpakking ontbreekt kunnen nimmer worden geretourneerd. Het product moet indien in verkoopbare staat verkeren.(Het is niet toegestaan om een verbruiksartikel te retourneren, hygiëne producten zoals shampoo, conditioner, stylingartikelen, crèmes, lichaam lotions of anderen hygiëne producten etc.)
Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van Salon Craft is altijd beperkt tot het bedrag van de factuur ter zake van de zaken, waaraan het gebrek of omstandigheid leidende tot aansprakelijkheid kleeft.
8.2 Salon Craft is niet aansprakelijk voor aanvullende, indirecte of gevolgschade. of 

Artikel 9. Betaling

9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling middels een overschrijving per bank, Ideal, Bankcontact of een van onze andere Internet betaalaanbieders plaats te vinden.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 De eigendom van alle door Salon Craft  geleverde zaken blijft bij de Salon Craft zolang de klant de factuur ter zake de levering van deze zaken niet heeft voldaan.

Artikel 11. Privacy

11.1 Salon Craft respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en webshop en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Salon Craft   niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een ander wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Salon Craft   kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Salon Craft. De klant geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor.
11.3 Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Salon Craft geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Alle met verkoper gesloten overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht.
Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van verkoper.
12.2 Salon Craft is als lid van de Koninklijke ANKO (Algemene Nederlandse Kappers Organisatie) deelnemer van de garantieregeling voor het kappersbedrijf.
12.3 De klant wordt uitgenodigd voor vragen en/of klachten contact op te nemen via het contactformulier op de website van Salon Craft. Klachten worden binnen dertig dagen afgehandeld.


 

 
Deel deze pagina